مجله مجله 2017-04

 

03 جانشینی 2017 04          

مجله جانشین اکتبر - دسامبر 2017

عیسی راه است

 

با صبر و شکیبایی - توسط جوزف توکا

او از آنها مراقبت کرد - توسط تامی توکا

تصمیم به لبخند بزنید - توسط باربارا دالگرن

رابطه خدا با مردمش - توسط مایکل موریسون

متی 7: خطبه در کوه - توسط مایکل موریسون

کنترل خود - توسط گوردون گرین