مجله فوکوس عیسی 2019-03

03 تمرکز روی jesus 2019 03

ژوئیه - سپتامبر 2019


رابطه گرم - Toni Püntener

اجتماع با خدا - جوزف توکا

مکان واقعی عبادت - هانز زاگگ

عیسی شما را خیلی خوب می شناسد - تامی توکا

منبع آب زنده - اوون ویزاگی

برکت بهترین معلم - Takalani Musekwa

یک قدم بزرگ برای بشریت - ایرنه ویلسون

اغوا ثروت - جوزف توکا

زبان بدن - باری رابینسون

بودن با عیسی - کتی ددو