اطلاعات حقوقی

Die Website www.wkg-ch.org der Weltweite Kirche Gottes (WKG Schweiz) dient ausschliesslich der allgemeinen Information und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Unsicherheiten des Mediums gebieten, folgende Vorbehalte anzubringen. Im konkreten Einzelfall bleibt die Anwendung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, der Rechtsprechung und der Praxis vorbehalten.

محتوای وب سایت

WKG سوئیس تمام اقدامات منطقی را برای اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده انجام می دهد ، اما هیچ گونه تعهدی در رابطه با صحت ، قابلیت اطمینان یا کامل بودن اطلاعات موجود در وب سایت ندارد. ادعاهای مسئولیت در برابر خسارتهای مادی یا غیرمادی ناشی از استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات ارائه شده یا با استفاده از اطلاعات نادرست و ناقص اساساً مستثنی هستند.

از پیوندها و منابع خودداری کنید

Diese Website enthält Links (Verweise) zu weiteren Websites. Die WKG Schweiz hat keinerlei Einfluss auf deren Design oder Inhalt und übernimmt deshalb auch keinerlei Verantwortung. Insbesondere wird jede Haftung für den Inhalt ausdrücklich abgelehnt, sei es, dass dieser rechtswidrig, unsittlich oder auch nur schon nicht altersgemäss ist. Der Besucher einer solchen Webseite, auf die innerhalb des Webauftrittes der WKG Schweiz gelinkt wird, trägt die Verantwortung für seinen Besuch vollumfänglich selbst.

قالب پرونده

Als Basis für die Dokumente auf unserem Internetauftritt haben wir uns bewusst auf das PDF-Format (Adobe Portable Document Format) beschränkt. Damit Sie diese Dokumente öffnen können, benötigen Sie den Adobe-Reader. Sie können den "Adobe Acrobat Reader DC" Adobe Acrobat Reader DC » بارگیری مجانی

اعلامیه حق چاپ

محتوا و ساختار مقالات و تصاویر منتشر شده در این وب سایت توسط کپی رایت محافظت می شود. هر گونه استفاده ای که طبق قانون حق چاپ مجاز نیست ، نیاز به رضایت کتبی WKG سوئیس دارد. چاپ و بارگیری از وب سایتها فقط برای استفاده شخصی ، خصوصی و غیرتجاری انجام می شود.

اعتبار قانونی این سلب مسئولیت

این سلب مسئولیت ها بخشی از نشریات اینترنتی است که از شما به آن مراجعه شده اند. اگر قسمتها یا فرمولهای فردی این متن ، دیگر یا کاملاً با وضعیت حقوقی قابل اجرا مطابقت نداشته باشد ، قسمتهای باقیمانده سند از نظر محتوا و اعتبار آنها بی تأثیر باقی می مانند.

به روز رسانی

WKG سوئیس حق دارد در هر زمان و بدون اطلاع قبلی ، تغییراتی را در این وب سایت ایجاد کند.