مجله مجله 2015-01

03 جانشینی 2015 01          

مجله جانشین ژانویه - مارس 2015

زیارت


هویت و معنای واقعی ما - توسط جوزف توکا

من 100٪ وندا نیستم - توسط تاکالانی موسکووا

اگر من خدا بودم - باربارا دالگرن

پادشاهی خدا (قسمت دوم) - توسط گری دهدو

معادن پادشاه سلیمان (قسمت 14) - توسط گوردون گرین

مزمور 9 و 10: ستایش و دعوت - تد جانستون