مجله مجله 2016-03

 

03 جانشینی 2016-03          

مجله جانشین ژوئیه - سپتامبر 2016

جانشینی در عمل

 

با عیسی در شادی و رنج - توسط جوزف توکا

(ک) بازگشت به عادی بودن - توسط تامی توکا

انتخاب حال - توسط باربارا Dalhgren

رستاخیز و آمدن دوم عیسی مسیح - توسط مایکل موریسون

هویت جدید ما در مسیح - توسط جوزف توکا

معادن پادشاه سلیمان - قسمت 18 - توسط گوردون گرین