آیا می توانید ترینیتی را در کتاب مقدس پیدا کنید؟

کسانی که آموزه ترینیتی را نمی پذیرند ، آن را تا حدودی رد می کنند ، زیرا کلمه "تثلیث" در کتاب مقدس یافت نمی شود. البته آیه ای وجود ندارد که بگوید "خدا سه نفر است" یا "خدا یک تثلیث است". به طور دقیق ، همه چیز کاملاً واضح و واقعی است ، اما هیچ چیزی را اثبات نمی کند. کلمات و عبارات زیادی وجود دارد که مسیحیان از آن استفاده می کنند که در کتاب مقدس یافت نمی شود. به عنوان مثال ، کلمه "کتاب مقدس" در کتاب مقدس یافت نمی شود.

بیشتر در این باره: مخالفان دکترین تثلیث ادعا می کنند که دیدگاه سه گانه در مورد ماهیت خدا و ماهیت او توسط کتاب مقدس قابل اثبات نیست. از آنجا که کتاب های کتاب مقدس به عنوان رساله های کلامی نوشته نشده اند ، این ممکن است روی سطح صحیح باشد. هیچ گزاره‌ای در کتاب مقدس وجود ندارد که بگوید "خدا در یک موجود سه نفر است ، و این اثبات است ..."

Dennoch bringt das Neue Testament Gott (den Vater), den Sohn (Jesus Christus) und den Heiligen Geist in einer solchen Weise zusammen, dass es stark auf die trinitarische Natur Gottes hinweist. Diese Schriften werden im Nachfolgenden als Zusammenfassung der vielen anderen biblischen Passagen zitiert, welche die drei Personen der Gottheit zusammenbringen. Eine Schriftstelle stammt aus den Evangelien, eine andere vom Apostel Paulus und eine dritte vom Apostel Petrus. Die Worte in jedem Abschnitt, die sich auf jede der drei Personen beziehen, sind kursiv gesetzt, um ihre trinitarische Auswirkung zu betonen:

„Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Matthäus 28,19).
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ (2. Korinther 13,13).

„…an die auserwählten Fremdlinge…die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi“ (1. Petrus 1,1–2).

در اینجا سه ​​قسمت از کتاب مقدس وجود دارد ، یکی از لب های عیسی و دو مورد دیگر از رسولان پیشرو ، که همه آنها منحصر به فرد این سه شخص از الهه را جمع می کند. اما این فقط نمونه ای از عبارات مشابه است. در میان این موارد دیگر موارد زیر است:

Römer 14,17–18; 15,16; 1. Korinther 2,2–5; 6,11; 12,4–6; 2. Korinther 1,21–22; Galater 4,6; Epheser 2,18–22; 3,14–19; 4,4–6; Kolosser 1,6–8; 1. Thessalonicher 1,3–5; 2. Thessalonicher 2,13–14; Titus 3,4–6. Wir ermutigen den Leser, alle diese Stellen zu lesen und zu beachten, wie Gott (Vater), Sohn (Jesus Christus) und der Heilige Geist als Instrumente unseres Heils zusammengebracht werden.
Sicherlich zeigen solche Schriftstellen, dass der neutestamentliche Glaube implizit trinitarisch ist. Natürlich ist es wahr, dass keine dieser Passagen direkt besagt, dass „Gott eine Dreieinigkeit“ ist, oder dass „dies die trinitarische Doktrin ist“. Aber dies ist nicht notwendig. Wie vorhin erwähnt, sind die Bücher des Neuen Testaments nicht formelle, Punkt für Punkt Abhandlungen von Doktrin. Trotzdem sprechen diese und andere Schriftstellen leicht und ohne irgendein Selbstbewusstsein vom Zusammen-wirken von Gott (Vater), Sohn (Jesus) und dem Heiligen Geist. Die Verfasser zeigen kein Gefühl der Fremdheit, wenn sie diese göttlichen Personen in ihrem Heilswirken als eine Einheit zusammenfügen. Der Theologe Alister E. McGrath macht in seinem Buch Christian Theology folgenden Punkt:

Die Grundlage der Doktrin der Dreieinigkeit findet man in dem alles durch-dringenden Muster göttlicher Aktivität, vom dem das Neue Testament Zeugnis ablegt… Dort findet man die engste Beziehung zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligem Geist in den neutestamentlichen Schriften. Immer wieder verknüpfen neutestamentliche Passagen diese drei Elemente als Teil eines grösseren Ganzen. Die Totalität von Gottes rettender Gegenwart und Macht kann nur, so scheint es, ausgedrückt werden, indem man alle drei Elemente involviert… (S. 248).

چنین کتاب های عهد جدید مخالف این ادعا هستند که دکترین ترینیتی در واقع فقط در جریان تاریخ کلیسا شکل گرفته است و آن را منعکس کننده "بت پرستی" و نه ایده های کتاب مقدس است. هنگامی که با نگاه آزاد به کتاب مقدس نگاه می کنیم و آنچه را که در مورد هستی که ما خدا می نامیم به ما می گوید ، آشکار می شود که ما از لحاظ ماهیتی ظاهراً یکدست هستیم.

با اطمینان می توان گفت که تثلیث به عنوان یک حقیقت در مورد ماهیت بنیادی خداوند همیشه یک واقعیت بوده است. شاید در دوره های تاریک بشر حتی در دوره عهد عتیق کاملاً مشخص نبود. اما تجسم پسر خدا و آمدن روح القدس نشان داد که خدا تثلیث است. این مکاشفه از طریق حقایق مشخص داده شد زیرا پسر و روح القدس در مقاطعی از تاریخ وارد دنیای ما شدند. واقعیت وحی سه گانه خداوند در زمانهای تاریخی فقط بعداً در کلام خدا توصیف شده است که ما آن را عهد جدید می نامیم.

جیمز آر وایت ، عذرخواهی مسیحی ، در کتاب خود به نام ترینیتی فراموش شده می نویسد:
„Die Dreieinigkeit wurde nicht bloss in Worten offenbart, sondern stattdessen in der äussersten Handlung des dreieinigen Gottes in der Erlösung selbst! Wir wissen, wer Gott ist, durch das, was er getan hat, um uns zu sich selber zu bringen!“ (S. 167).

توسط پل کرول


پی دی افآیا می توانید ترینیتی را در کتاب مقدس پیدا کنید؟

 

Anhang (Bibelstellen)

روم 14,17: 18:
زیرا ملکوت خدا خوردن و آشامیدن نیست بلکه عدالت و آرامش و نشاط در روح القدس است. 18 کسی که در آن مسیح خدمت کند ، مورد رضایت خدا و احترام مردان است.

رومیان 15,16:
تا من بنده مسیح عیسی در بین امتها باشم تا به صورت کشیشی موعظه انجیل خدا را انجام دهم تا ملتها قربانی خشنودی خدا شوند ، که توسط روح القدس تقدیس شده است.

اول قرنتیان 1: 2,2-5:
از آنجا که من فکر می کردم درست است که چیزی را بین شما جز عیسی مسیح ، صلیب نمی دانم. 3 و من با تو ضعیف بودم و می ترسم و می لرزم. 4 و کلام و خطبه من با کلمات متقاعد کننده حکمت بشر همراه نبود بلکه در نشان دادن روح و قدرت ، 5 به طوری که ایمان شما مبتنی بر خرد بشر نبود بلکه بر قدرت خدا بود.

1 قرنتیان 6:11:
و بعضی از شما بوده اید اما شما پاک شسته شدید ، تقدیس شدید ، شما با نام خداوند عیسی مسیح و با روح خدای ما توجیه شد.

اول قرنتیان 1: 12,4-6:
هدایای مختلفی وجود دارد؛ اما این یک شبح است 5 و دفاتر مختلف وجود دارد. اما یک آقا است 6 و قدرتهای مختلفی وجود دارد. اما این خدایی است که در همه چیز کار می کند.

اول قرنتیان 2: 1,21-22:
اما این خدا است که ما را در کنار شما در مسیح محکم می کند و ما را 22 مسح می کند و مهر می کند و روح را در قلب ما به عنوان وعده می دهد.

غلاطیان 4,6::
از آنجا که شما اکنون کودک هستید ، خداوند روح فرزند خود را به قلب ما فرستاده است ، که گریه می کند: ابا ، پدر عزیز!

افسسیان 2,18: 22:
زیرا از طریق او هر دو از یک ذهن به پدر دسترسی پیدا می کنیم. 19 بنابراین شما دیگر میهمان و بیگانگان نیستید ، بلکه شما هموطنان مقدسین و اصحاب خدا ، 20 بر روی زمین رسولان و پیامبران ساخته شده اید ، زیرا مسیح مسیح سنگ بنای است ، 21 که تمام ساختار آن در یک معبد مقدس ادغام شده است. به پروردگار 22 از طریق او نیز شما با روح در یک خانه مسکونی خدا ساخته خواهید شد.

افسسیان 3,14: 19:
بنابراین زانوهایم را جلوی پدر خم می کنم ، 15 کسی که پدر صحیح است و بالاتر از همه چیز به معنای فرزندان در بهشت ​​و روی زمین است ، 16 که او به شما قدرت می دهد پس از غنای جلال خود ، از طریق روح خود بر انسان درونی محکم شوید. 17 ، که مسیح از طریق ایمان در قلب شما زندگی می کند و شما در عشق ریشه دار و پایه گذاری شده اید. 18 بنابراین با همه مقدسین می توانید درک کنید که وسعت و طول و طول و عمق و عمق چیست ، 19 همچنین عشق به مسیح را می شناسید که بر همه دانشها پیشی می گیرد تا بتوانید از تمام کمال خدا پر کنید.

افسسیان 4,4: 6:
یک بدن و یک روح ، هرچند که شما خوانده می شوید ، به حرف خود امیدوار شوید. 5 یك پروردگار ، یك ایمان و یك تعمید. 6 خدا و پدر همه کسانی که بالاتر از همه و از طریق همه و همه افراد هستند.
 
کولسیان 1,6،8:
[[انجیل] که نزد شما آمد ، همانطور که در سراسر جهان میوه بارور می کند ، و همچنین از روزی که آن را شنیدید با شما رشد می کند و فیض خدا را در حقیقت به رسمیت می شناسید. 7 اینگونه است که شما آن را از Epaphras ، خدمتکار عزیز ما ، که یک خدمتگزار مسیح برای شما است ، آموختید ، 8 که در مورد عشق شما نیز با روح به ما گفت.

1. تس 1,3-5:
و بی وقفه در پیشگاه خدا ، پدر ما در مورد کار خود در ایمان و کار خود را در عشق و صبر خود را به امید به پروردگار ما عیسی مسیح فکر می کنم. 4 برادران عزیز ، دوستدار خدا ، ما می دانیم که شما انتخاب شده اید. 5 زیرا موعظه ما در مورد انجیل نه تنها در کلام بلکه در قدرت و روح القدس و با اطمینان بسیار به شما رسیده است. شما می دانید که ما به خاطر شما چگونه در بین شما رفتار کردیم.

2. تس 2,13-14:
اما ما همیشه باید خدا را شکر کنیم ، برادران عزیز از طرف خداوند ، که خدا اولین کسی بود که شما را انتخاب کرد تا با روح و در ایمان به حقیقت ، برکت پیدا کنید ، 14 که او شما را نیز از طریق انجیل ما انجام داد ، تا شما به پروردگار ما عیسی مسیح شکوه یافتیم.

تیتوس 3,4،6:
اما وقتی مهربانی و عشق به بشریت نجات دهنده ما ظاهر شد ، 5 او ما را نجات داد - نه به خاطر عدالت که ما انجام داده ایم بلکه بعد از رحمت او - از طریق حمام تولد دوباره و تجدید در روح القدس ، 6 که او از طریق عیسی مسیح ناجی ما ، به وفور بر ما ریخت ،